So sánh sản phẩm

Công bố thêm 04 văn bản luật có hiệu lực thi hành từ 1/7/2009

Công bố thêm 04 văn bản luật có hiệu lực thi hành từ 1/7/2009

Công bố thêm 04 văn bản luật có hiệu lực thi hành từ 1/7/2009
 
Bảo hiểm y tế không nhằm mục đích lợi nhuận
Luật Bảo hiểm y tế  gồm 10 chương, 52 điều. Đây là dự án Luật quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu khách quan của quá trình phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN và quá trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện chính sách xã hội hoá công tác bảo vệ, chăm sóc  và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Luật bảo hiểm y tế được ban hành sẽ tạo cơ sở cao nhất thể chế hoá quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện chính sách tài chính y tế thông qua bảo hiểm y tế xã hội với mục tiêu xây dựng nền y tế Việt Nam theo định hướng công bằng, hiệu quả và phát triển.
Về phạm vi điều chỉnh của Luật Bảo hiểm y tế, theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho biết tại cuộc họp báo, một điểm đáng lưu ý là Luật Bảo hiểm y tế không áp dụng đối với các loại hình bảo hiểm y tế mang tính kinh doanh. Quy định này xuất phát từ việc xác định bảo hiểm y tế theo quy định của luật này là một chính sách an sinh xã hội, do Nhà nước tổ chức thực hiện, không nhằm mục đích lợi nhuận. Xem thêm
Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi): Còn phải xây dựng nhiều văn bản hướng dẫn thi hành

Ảnh: Thứ trưởng Bộ GT-VT Lê Mạnh Hùng tại cuộc họp báo
Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) gồm 8 chương, 89 điều. Trong số 89 điều của Dự thảo luật chỉ có 03 điều được giữ nguyên cả nội dung và kết cấu, còn lại 68 điều bổ sung, sửa đổi và 18 điều mới.
Để triển khai thực hiện Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), Bộ Giao thông vận tải đang rà soát, xây dựng Danh mục văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật, dự kiến có 55 văn bản, trong đó có 09 Nghị định của Chính phủ, 34 thông tư của Bộ trưởng, 06 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và 06 văn bản do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành. Bộ Giao thông vận tải sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan triển khai xây dựng các dự thảo văn bản, cố gắng bảo đảm hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật được ban hành đầy đủ trước khi Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2008. Bộ Giao thông vận tải cũng đang triển khai xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), coi đây là công tác trọng tâm trong năm 2009.
Ưu tiên đầu tư phát triển công nghệ cao, nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm
Luật Công nghệ cao (CNC) gồm 6 chương, 35 điều, quy định những vấn đề chủ yếu như: chính sách của nhà nước đối với ứng dụng, nghiên cứu và phát triển CNC; xác định CNC, sản phẩm CNC được ưu tiên đầu tư phát triển; các biện pháp chung thúc đẩy ứng dụng, nghiên cứu và phát triển CNC; các biện pháp phát triển CNC trong các ngành kinh tế-kỹ thuật; nhân lực CNC; cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động CNC.  
Nhằm đảm bảo hiệu quả trong việc thực hiện chính sách ứng dụng và phát triển CNC, Luật khẳng định hoạt động này phải có trọng tâm, trọng điểm. Cụ thể là tập trung đầu tư phát triển CNC trong một số lĩnh vực công nghệ như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa. Ngoài ra, Chính phủ điều chỉnh, bổ sung lĩnh vực công nghệ cần tập trung đầu tư phát triển CNC khi cần thiết.
Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Đình Tiến, Luật Công nghệ cao ra đời là một bước quan trọng mở đường cho việc đẩy mạnh ứng dụng, nghiên cứu và phát triển CNC ở Việt Nam. Tuy nhiên, để sớm đưa Luật vào cuộc sống, trước mắt cần xây dựng hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành Luật kịp thời và đồng bộ.
Luật Đa dạng sinh học: Phù hợp với định hướng cải cách pháp luật về môi trường
Luật Đa dạng sinh học gồm 8 chương, 78 điều, quy định về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học; quyền và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư trong bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học; chính sách của Nhà nước về về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học; trách nhiệm quản lý nhà nước và những hành vi bị nghiêm cấm; hợp tác quốc tế về đa dạng sinh học…
Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Luật Đa dạng sinh học được xây dựng thống nhất và hài hoà với hệ thống pháp luật hiện hành, có tính đến định hướng cải cách pháp luật về môi trường trong tương lai. Luật Đa dạng sinh học có phạm vi điều chỉnh hợp lý trên cơ sở phân định rõ ràng với Luật Bảo vệ môi trường, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Thuỷ sản và văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan./. 


 
(Theo Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam)
Tags:,